O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...


Informace dle zákona č.106/1999 Sb.,
 
paragraf
Zpracováno podle vyhlášky 442/2006 Sb.,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném
subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup


1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Město Žacléř sídlo: Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř IČ: 00278491, DIČ: CZ00278491

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem současného postavení Města Žacléř je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Město Žacléř je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
Město Žacléř vykonává ve svém správním obvodu státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
Město je také sídlem pověřeného obecního úřadu, což je orgán města, který vykonává přenesenou působnost pro další obce ve správním obvodu a v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.
Do správního obvodu patří tyto obce: Lampertice, Bernartice, Královec (působnost matričního úřadu + Zlatá Olešnice).
Městský úřad (MěÚ) Žacléř není právnickou osobou, jedná se o orgán města a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a zaměstnanci města zařazení do MěÚ.
Městský úřad provádí výkon státní správy a samosprávy dle zvláštnch zákonů.

3. Organizační struktura a seznam organizací

 organizacni schema


Seznam organizací řízených nebo spravovaných obcí

Čl. 1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

1) Pečovatelská služba, Žacléř, J. E. Purkyně 229, IČ 64203450
2) Základní umělecká škola, Nádražní 308, Žacléř, IČO 67440843
3) Základní škola, J. A. Komenského 339, IČO 70988021
4) Mateřská škola, Žacléř, B. Němcové 373, IČO 70988030
5) Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 181, IČO 47464836, DIČ: CZ 47464836

 
Čl. 2 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ZŘÍZENÉ MĚSTEM
Městská knihovna, Na Pilíři 204, Žacléř
Městské muzeum a TIC Žacléř, Rýchorské náměstí 10
 

Čl. 3 ORGANIZACE ZALOŽENÁ MĚSTEM
Technické služby Žacléř , spol. s r. o., Nádražní 237, IČO 25991558


Čl. 3 ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA ŽACLÉŘ
Rehamedica Žacléř a. s., J. E. Purkyně 229
 

4. Kontaktní spojení:
kontakty
další kontakty

Kontaktní poštovní adresa:
Město Žacléř
Rýchorské náměstí 181
542 01, Žacléř

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 (středa 18.00)
 

5. Případné platby můžete poukázat:
Bankovní spojení pro všechny platby č.účtu 1303713379/0800 – ČS a.s.
 

6. Podávání žádostí, podnětů, návrhů, podání
kontakty
 

7. Předpisy
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se město ve své činnosti řídí

7.1 Nejdůležitější používané předpisy
právní předpisy, podle nichž MěÚ Žacléř jedná a rozhoduje, podle nichž lze žádat informace, a které stanoví další práva občanů - ve znění pozdějších předpisů

Uvedené zákony se rozumí v platném znění.
 • zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
 • zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č280/2009 Sb., Daňový řád
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a další aktuální předpisy.

14.2 Vydané právní předpisy města Žacléř
Obecně závazné vyhlášky města a ostatní předpisy
 

8. Směrnice na základě zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška - ke stažení v PDF

Příloha č. 1
- Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace

Příloha č. 2
- Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby
Sazebník úhrad
 

Poskytnuté informace

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler