O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

znaky projekty

Projekt:
„Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry na základě zkvalitnění čištění odpadních vod na česko-polském pohraničí“ - PL.3.22/1.2.00/08.00058

Prioritní osa 22.1 – posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik
Oblast podpory 22.1.2 – ochrana životního prostředí

Vedoucí partner - obec Lubawka
starosta - Mgr. Inž. Tomasz Kulon – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
Partner projektu - město Žacléř
starosta Miroslav Vlasák – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř

Příhraniční vody po obou stranách česko–polské hranice jsou znečištěny komunálními odpadními vodami. Jsou místa, kde odpadní vody z Polska znečišťují povrchové vody v Čechách a naopak kde české odpadní vody pronikají do povrchových vod v Polsku. Taková situace je např. v Okrzeszynie, kde se odpadní vody zadržují v netěsných žumpách u domů a stékají do hraničního Peříkovického potoka (Szklo), čímž znečišťují řeku Úpu a dále Labe, tekoucí do Severního moře. Podobná situace je v Žacléři, kde se odpadní vody občas dostávají do řeky Bobr, která je přítokem Odry, ústící do Baltského moře. Tímto způsobem odpadní vody z jedné strany hranice znečišťují životní prostředí na straně druhé. Proto bylo učiněno rozhodnutí o společné realizaci projektu zlepšujícího čistotu povrchových i podzemních vod na obou stranách hranic. V Polsku bude vybudována infrastruktura ochrany prostředí obsahující kanalizační síť v délce 5592,82 m, čistírnu odpadních vod a dvě přečerpávací stanice, které budou sbírat a čištit odpadní vody ze všech 52 budov v Okrzeszynie s kapacitou 28,24 m3 za den. V Čechách v Žacléři vycházejí aktivity partnera z potřeb modernizovat čistírnu odpadních vod (dále ČOV). Na základě provedených šetření a výpočtů je pro účely intenzifikace existujícího biologického stupně navrženo zvýšení objemu nitrifikační sekce na úkor denitrifikační sekce ČOV. Projekt je plně připraven k realizaci, jehož předpokladem je moderní technické řešení. Bude realizován oběma partnery. Každý z partnerů provede veškerá opatření na své straně hranice. Koordinátorem bude samospráva obce Lubawka, plnící roli vedoucího partnera. Projekt bude výhodný pro oba partnery. V uplynulých letech začali oba partneři provádět opatření zlepšující hospodaření s odpadními vodami. Partneři spolupracují již léta v různých rovinách společenského a hospodářského života.
Hlavním cílem projektu je eliminace odpadních vod z hraničních toků Szkło a Bobr. Realizací projektu dojde ke zlepšení čistoty prostředí tedy podzemních i povrchových vod u řek: Úpa, Labe, Bobr a Odra, vlévajících se do Severního a Baltského moře. Čistší životní prostředí zvětší atraktivitu pohraničí pro jeho obyvatele, zahraniční i domácí investory a turisty.
Projekt bude mít vliv na rozvoj podnikatelských záměrů a společenských akcí.
Na straně vedoucího partnera bude vybudována lokální čistírna odpadních vod  RLM=459 s ochrannou zdí o výšce 2,0 m a délce 75 m, sanitární kanalizace o délce 5592,82 m, dvě přečerpávací stanice a bude upraveno koryto potoka Szkło v délce 250 m.
Ke kanalizaci bude připojeno všech 52 budov, kde bydlí 249 osob. Odpadní voda v množství 28,24 m3 na den bude vyčištěna. Bude zlikvidováno 46 septiků.
Vedoucí partner koordinuje činnosti dle projektu na obou stranách hranice.

Průběh realizace:

Na české straně bylo provedeno výběrové  řízení na dodavatele stavby. Veřejná zakázka byla zadána v souladu s Metodikouzadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkác, v programovém období 2007-2013. Na základě návrhu komise pro hodnocení nabídek schválil zadavatel přidělení této zakázky společnosti BAK, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov. Po uplynutí zákonné doby bude uzavřena smlouva s dodavatele, termín realizace je stanoven od 1.7. do 30.10.2009.

15.6.2009 byla rozeslána výzva k podání nabídky na "Poskytnutí úvěru na předfinancování akce" 9 bankovním ústavům. Termín podání nabídky byl stanoven na 2.7.2009 do 12.00 hod.

15.6.2009 se v Lubawce konalo společné jednání obou partnerů, kde byly vzájemně předány informace o průběhu projektu na obou stranách. Polská strana dle schváleného harmonogramu převzala 1 část již realizovaného projektu - úpravu koryta ptoka Szklo a stavbu zdi kolem plánoavné ČOV v Okrzeszynie.

Realizace akce proběhla v období červenec - listopad 2009 bez větších problémů. Dodavatelská společnost BAK, a.s. odvedla svoji práci velmi dobře a 27.11.2009 došlo k úspěšné kolaudaci a byl zahájen zkušební provoz. Po úspěšném zkušebním prozovu přešla doplněná ČOV do provozu standardního. 

Vlastní realizaci provedla společnost BAK, a.s. Trutnov, technický dozor investora zajistil pan Miloš Haase se sdružení SVS - služby ve stavebnictví, Malé Svatoňovice, projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Hejzák a administraci projektu zajistil Ing. Josef Taláb, RDA Rychnov nad Kněžnou. Finanční prostředky na předfinancování akce poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. z programu Obec 2. 

Slavnostní ukončení celého projektu se uskutečnilo 15.10.2010 za účasti zástupce vedoucího partnera starosty města Lubawka Tomasze Kulona, starosty města Žacléř Miroslava Vlasáka, zástupce Regional Development Agency Josefa Talába a zástupců provozovatele, společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Daniela Luštince, Radka Ilchmanna a Miroslava Roubínka.

Odkaz na polskou stranu
http://lubawka.nowoczesnagmina.pl/?c=468

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler