O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA ŽACLÉŘ

„PROGRAMY NA PODPORU SPORTU, KULTURY a VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU"

na území města Žacléř pro rok 2017
 
určené občanům a organizacím, působícím v oblasti sportu, kultury a využití volného času


Vyhlášené programy:
 1. Pořádání kulturních akcí
 2. Pořádání sportovních akcí
 3. Zájmová činnost dětí, mládeže, seniorů a zdravotně postižených občanů

Ad 1. Pořádání kulturních akcí ve městě Žacléř
Cíl programu: rozvoj kulturního života ve městě Žacléř

Podmínky:
 • Konání kulturních akcí na území města Žacléř
 • Z grantu nelze hradit mzdy zaměstnancům ani jiné odměny
 • Vyúčtování dotace předložit nejpozději do jednoho měsíce po ukončení akcí

Ad 2. Pořádání sportovních akcí
Cíl programu: Rozvoj sportovních akcí ve městě Žacléř

Podmínky:
 • Konání sportovních akcí na území města Žacléř
 • Z grantu nelze hradit mzdy zaměstnancům ani jiné odměny
 • Vyúčtování dotace předložit nejpozději do jednoho měsíce po ukončení akcí

Ad 3. Zájmová činnost dětí, mládeže, seniorů a zdravotně postižených občanů
Cíl programu: Podpora a rozvíjení zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže, podpora vzniku a činnosti zájmových kroužků ve městě Žacléř

Podmínky:
 • Konání akcí na území města Žacléř
 • Dotace může být použita na úhradu nákladů, spojených se založením a činností zájmového kroužku
 • Z grantu nelze hradit mzdy zaměstnancům, ani jiné odměny
 • Vyúčtování dotace předložit nejpozději do jednoho měsíce po ukončení akcí

Termín uzávěrky: 30. listopadu 2016
Místo podání žádosti:
Město Žacléř
Rýchorské náměstí 181
542 01 Žacléř
Tel: 499 739 217

Obálku označit "GRANT 2017" a doručit osobně nebo poštou
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
 1. O grant mohou žádat fyzické a právnické osoby, sdružení, nezisková organizace na akce konané na území města Žacléř, pořádané pro občany města Žacléř.
 2. Žadatel nesmí být dlužníkem města Žacléř.
 3. Žádosti na rok 2017 je možné podávat do 30. listopadu 2016 na adresu:

  Město Žacléř
  Rýchorské náměstí 181
  542 01 Žacléř
  Tel: 499 739 217

  Obálku označit „GRANT 2017" a doručit osobně, nebo poštou.

 4. Na propagačních materiálech k dané akci musí být uvedeno Město Žacléř jako podporovatel akce.
 5. Žádost posoudí Komise pro kulturu a sport, o poskytnutí a výši příspěvku rozhodne rada města Žacléř a finanční prostředky budou uvolňovány na základě smlouvy uzavřené mezi městem Žacléř a příjemcem, je upřednostňován bezhotovostní převod.
 6. Projekty musí být realizovány v kalendářním roce 2017 v souladu s podmínkami, za kterých byl grant poskytnut a v souladu s uzavřenou smlouvou.
 7. Nejpozději do jednoho měsíce po ukončení akcí, je příjemce povinen ke kontrole předložit vyúčtování.
 8. Součástí vyúčtování bude přiložená tabulka s výčtem všech příjmů a výdajů na jednotlivé akce a závěrečná zpráva s popisem akce, počtem účastníků. Žadatel souhlasí se zveřejněním tabulky i závěrečné zprávy na internetových stránkách města.
 9. Poskytnuté prostředky je třeba vyčerpat a zdokladovat v plné výši.
 10. Do konce kalendářního roku bude provedena kontrola doložených výdajů a pořízen zápis, který bude předán účtárně.
 11. Nevyčerpané nebo řádně nevyúčtované prostředky je příjemce povinen vrátit zpět na účet města Žacléř, a to nejpozději do 15. února 2018.
 12. Město Žacléř si v případě udělení grantu vyhrazuje právo neposkytnout prostředky v plné výši.
 13. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny.
 14. Příjemce grantu umožní zástupcům města Žacléř sledovat realizaci projektu. V případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků nebudou žadateli poskytnuty další finance.
 15. O schválení či neschválení žádostí o grant budou žadatelé vyrozuměni písemně bez zdůvodnění rozhodnutí.
 16. Žádost, podmínky a program grantového řízení je k dispozici na městském úřadě – podatelna, kancelář místostarostky, nebo na internetových stránkách města Žacléř www.zacler.cz.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

1. Podrobný popis projektu:
 • Popis projektu, název projektu, cíl, vymezení cílové skupiny
 • Časový a věcný harmonogram
 • Předpokládaný rozpočet, předpokládané příjmy

2. Kopie občanského průkazu u žádostí občanů, u sdružení a spolků kopie zřizovací listiny, živnostenského či jiného právního dokumentu, dokladujícího právní subjektivitu a zaměření žadatele
 
 

 
 
GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA ŽACLÉŘ

„PROGRAM NA PODPORU TALENTOVANÝCH DĚTÍ"

pro rok 2017
 

Vyhlášené programy:

1. Podpora talentovaných dětí

Cíl programu: podpora nadaných dětí, které jsou občany města Žacléř

Podmínky:
 • Podpora aktivit nadaných dětí, mládeže, vynikajících v konkrétní oblasti do 18 let věku
 • Maximální výše grantu činí 10.000,- Kč
 • Z grantu nelze hradit mzdy zaměstnancům ani jiné odměny
 • Vyúčtování dotace předložit nejpozději do jednoho měsíce po ukončení akcí
Termín uzávěrky: kdykoliv v průběhu roku 2017
Místo podání žádosti:
Město Žacléř
Rýchorské náměstí 181
542 01 Žacléř
Tel: 499 739 217
Obálku označit „GRANT 2017 Talentované děti" a doručit osobně nebo poštou


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY


 1. O grant mohou žádat rodiče dětí, mládeže (do 18 let věku), vynikajících v oblasti sportu či umění.
 2. Maximální výše grantu činí 10.000,- Kč.
 3. Žadatel nesmí být dlužníkem města Žacléř.
 4. Žádosti na rok 2017 je možné podávat v průběhu celého roku 2017 na adresu:
  Město Žacléř
  Rýchorské náměstí 181
  542 01 Žacléř
  Tel: 499 739 217

  Obálku označit "GRANT 2017 Talentované děti" a doručit osobně, nebo poštou.

 5. Na propagačních materiálech musí být uvedeno město Žacléř jako podporovatel.
 6. Žádost posoudí rada města a rozhodne o výši příspěvku, prostředky budou uvolňovány na základě smlouvy uzavřené mezi městem Žacléř a příjemcem, je upřednostňován bezhotovostní převod.
 7. Projekty musí být realizovány v kalendářním roce 2017.
 8. Nejpozději do jednoho měsíce po ukončení a využití prostředků, je příjemce povinen ke kontrole předložit vyúčtování.
 9. Součástí vyúčtování bude přiložená tabulka s výčtem všech příjmů a výdajů na jednotlivé akce a závěrečná zpráva s popisem akce, počtem účastníků. Žadatel souhlasí se zveřejněním tabulky i závěrečné zprávy na internetových stránkách města.
 10. Poskytnuté prostředky je třeba vyčerpat a zdokladovat v plné výši.
 11. Do konce kalendářního roku bude provedena kontrola doložených výdajů a pořízen zápis, který bude předán účtárně.
 12. Nevyčerpané nebo řádně nevyúčtované prostředky je příjemce povinen vrátit zpět na účet města Žacléř, a to nejpozději do 15. února 2018.
 13. Město Žacléř si v případě udělení grantu vyhrazuje právo neposkytnout prostředky v plné výši.
 14. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny.
 15. Příjemce grantu umožní zástupcům města Žacléř sledovat realizaci projektu. V případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků nebudou žadateli poskytnuty další finance.
 16. O schválení či neschválení žádostí o grant budou žadatelé vyrozuměni písemně bez zdůvodnění rozhodnutí.
 17. Žádost, podmínky a program grantového řízení je k dispozici na městském úřadě – podatelna, kancelář místostarostky, nebo na internetových stránkách města Žacléř www.zacler.cz

POVINNÉ PŘÍLOHY:

1. Podrobný popis:
 • Obor, ve kterém daná osoba vyniká, dosažené úspěchy
 • Popis projektu, soutěže nebo činností, pro které bude příspěvek využit
 • Časový a věcný harmonogram
 • Předpokládaný rozpočet


Ke stažení:
nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler